بهترین کشورهای جهان برای کار، دوست یابی و تشکیل زندگی در سال ۲۰۱۹